Praktische gids voor beleggers

➤ praktische_gids_voor_de_belegger.pdf

Goed om te weten vóór u belegt

Aandelen van een coöperatieve vennootschap

Obligaties van een vzw

Om verder te gaan


1)Goed om te weten vóór u belegt


Is het een risicodragende belegging?

Zoals elke belegging is de intekening op coöperatieve aandelen of obligaties een risicodragende belegging. Het is helemaal niet hetzelfde als uw geld op een bankrekening plaatsen. Want dat deposito wordt, onder bepaalde voorwaarden, door de overheid gegarandeerd. Effecten, zoals aandelen, coöperatieve aandelen en obligaties, genieten in het algemeen geen overheidsgarantie – behalve uitzonderingen als overheidsobligaties of aandelen van bepaalde coöperatieve banken1.

Het is zinvol en noodzakelijk om uzelf een aantal vragen te stellen over uw motivatie en over de eigenschappen en risico’s van de geplande belegging.

1. Een Koninklijk Besluit voorziet de uitbreiding van de staatsgarantie naar erkende coöperatieve vennootschappen die financiële instellingen zijn (of die minstens de helft van hun kapitaal daarin beleggen), als de coöperatieve vennootschappen dit vragen. Deze maatregel wordt wel in vraag gesteld door de Europese autoriteiten.

<TOP>


Hoeveel zal ik beleggen?

Indien u genoegen neemt met de informatie over coöperatieve vennootschappen en/of vzw’s op deze website, dan adviseren wij u om geen risico te nemen en een bedrag te investeren dat u gematigd en redelijk lijkt, rekening houdend met uw persoonlijke financiële situatie.

Wil u een groter bedrag investeren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderneming waarvoor u interesse heeft. U kunt ook zelf extra informatie en analyses opzoeken. Met de aandachtspunten op de website financieringdichtbiju.be bent u alvast gewapend om u de eerste belangrijke vragen te stellen. Indien nodig kan de organisatie in kwestie u hierop nog aanvullende antwoorden geven.

<TOP>


Waarom zou ik op deze producten intekenen?

Boven op de eventuele financiële opbrengst is een investering in een coöperatieve vennootschap of vzw een zinvolle belegging.

Vandaag is het heel moeilijk om te achterhalen hoe uw bank met uw spaargeld belegt. Waarom zou u uw geld dan niet investeren in concrete projecten in uw buurt en in overeenstemming met uw persoonlijke visie en waarden, in plaats van het te laten beleggen op weinig transparante financiële markten?

Wat betekent uw intekening op obligaties of coöperatieve aandelen?

  • Bij een coöperatieve vennootschap krijgt u soms als vennoot bepaalde voordelen in de vorm van dienstverlening (bijvoorbeeld toegang tot producten of diensten) of kortingen.

  • U engageert zich voor een thematiek en bevordert een ondernemingsfilosofie waar u persoonlijk belang aan hecht: een verantwoordelijke, duurzame economie, milieuvriendelijke landbouw, de productie van hernieuwbare energie, de (her)waardering van bepaalde beroepen, de sociale economie, …

  • U stimuleert de plaatselijke economie op regionaal of nationaal vlak. Via de keuze voor een korte keten herstelt u de band tussen producent en consument. Bovendien beschermt en stimuleert u de lokale tewerkstelling.

  • U kiest voor transparantie: u weet wat er met uw geld gebeurt. Bent u bijvoorbeeld lid van een coöperatieve vennootschap? Dan deelt u zelfs de beslissingsmacht met de andere leden van de algemene vergadering (in de vorm van stemrecht). U kan de mensen kiezen die de coöperatie besturen of u mogelijk zelf kandidaat stellen.

  • U bent niet langer enkel toeschouwer, maar wordt acteif deelnemer. Vennoot zijn, betekent vaak participeren en vereist een engagement als burger. Bovenop uw betrokkenheid bent u een vooraanstaande klant én ambassadeur van de coöperatieve vennootschap!

  • U draagt bij tot de ontwikkeling van een harmonieuze maatschappij en omgeving, vandaag en morgen, door verenigingen en/of coöperatieve vennootschappen te ondersteunen waarbij u zich betrokken voelt.

Tot slot krijgt u als natuurlijke persoon met aandelen van een erkende coöperatieve vennootschap bepaalde fiscale voordelen

<TOP>


Waarvoor wordt mijn geld gebruikt?

Het geld ingezameld via het openbare beroep op het spaarwezen wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. Die kan er vrij over beschikken. Op de balans van de respectievelijke organisaties genereren de ingetekende aandelen genereren voor de coöperatieve vennootschap eigen vermogen, terwijl de obligaties voor de vzw gekwalificeerd worden als vreemd vermogen op lange termijn. De coöperatieve vennootschap of de vzw die een openbaar beroep doet op het spaarwezen moet haar beweegredenen bij de potentiële beleggers verduidelijken.

<TOP>


Wat is het verschil tussen een obligatie en een coöperatief aandeel?

Ze hebben allebei dezelfde doelstelling: het financieren van organisaties. Toch zijn obligaties en coöperatieve aandelen twee verschillende financiële instrumenten.

Een obligatie is een bewijs van schuldvordering voor een deel van een lening uitgeschreven door een vereniging (vzw)2.

Door op een obligatie in te tekenen, leent de belegger dus geld aan een vzw die zich op haar beurt engageert om het geïnvesteerde kapitaal op de vervaldag terug te betalen met interest. De vzw (de lener) heeft dus een schuld bij de belegger (de kredietverstrekker – u). De looptijd van de lening, de terugbetalingsmodaliteiten en de vergoeding van de kredietverstrekkers worden contractueel vastgelegd.

De intekening op aandelen van een coöperatieve vennootschap is een heel ander verhaal. Hier stelt u een som geld ter beschikking om deel te nemen aan de ontwikkeling van de onderneming en bij te dragen aan haar succes. Deze aandelen verhogen het kapitaal van de coöperatieve vennootschap. De belegger wordt vennoot van de coöperatieve vennootschap: hij is persoonlijk betrokken bij de vennootschap, wordt toegelaten tot de algemene vergaderingen en wordt zo sterker betrokken bij het beleid van de onderneming. Door vennoot te worden, geniet hij soms ook economische en/of sociale voordelen.

Het bezit van aandelen kan aanleiding geven tot een vergoeding in de vorm van een dividend, in verhouding tot de resultaten en hun toepassing. Met andere woorden, er moet voldoende winst zijn en er moeten afspraken zijn over het gebruik van deze winst. Daarnaast kan het aandeel mogelijk ook in waarde stijgen. Volgens het wetboek van vennootschappen kan elk vennoot de eerste helft van het boekjaar uit de coöperatie treden maar de statuten kunnen hier van afwijken.

2. Een coöperatieve vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven. Maar de uitgifte van obligaties door coöperatieve vennootschappen wordt niet aangemoedigd door de Belgische wetgeving

<TOP>


Wat moet ik vooraf weten? Waar vind ik die informatie?

U hebt geen tussenpersoon, dus moet u zelf vooraf de nodige informatie opzoeken.

Overweegt u om geld te beleggen in een coöperatieve vennootschap of vzw? Dan moet u informatie verzamelen over de organisatie in kwestie. Wie zijn de stichtende leden of vennoten? Wanneer is de onderneming of de vereniging opgericht? Wat is haar opdracht en functie? Hoe situeert ze zich op de markt? Enzovoort. Verzeker u ook van haar reputatie, financieringsmodel, eventuele overheidserkenningen, jaarverslagen, … In dit stadium bepaalt u dus zelf wat en hoeveel u wilt weten over de onderneming en haar economische omgeving alvorens u te engageren.

De onderneming moet een minimum aan informatie geven in elk document over de openbare aanbieding. De coöperatieve vennootschap of vzw kan ook meer inlichtingen verstrekken – vergelijkbaar met een prospectus – om beter inzicht te geven in de eigenschappen en risico’s van dit financiële instrument. Dat maakt het u gemakkelijker.

De statuten van de organisatie (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad3) en de jaarrekeningen (beschikbaar voor alle vennootschappen en de grote vzw’s op de website van de Nationale Bank van België, op de pagina ‘Balanscentrale’4) zijn ook belangrijke informatiebronnen die wij u sterk aanbevelen.

Op de website financieringdichtbiju.be vindt u alvast enkele belangrijke financiële en extra-financiële inlichtingen.

3. http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

4. http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_02_00_00_00/03_02_01_00_00.htm?l=nl

<TOP>


Welke informatie vind ik op de website financieringdichtbiju ?

Om de transparantie van de informatie voor het publiek te vergroten, stelden we een lijst samen met financiële en extra-financiële inlichtingen van elke coöperatieve vennootschap of vzw die een financieel instrument op onze website voorstelt. Met deze inlichtingen analyseert u gemakkelijker de informatie en de organisatie waarin u een deel van uw spaargeld wilt beleggen. We kozen voor een uniforme structuur. Zo kunt u eenvoudig de ondernemingen evalueren en onderling vergelijken. Toch is enige voorzichtigheid geboden bij het lezen en interpreteren van deze inlichtingen – een deel van de informatie werd immers door de ondernemingen zelf ingevuld. Ook al geven ze een eerste idee over de identiteit en de gezondheid van de onderneming, toch moet u de waarde van deze informatie relativeren en in de juiste context plaatsen. Op het niveau van de onderneming zelf, maar ook op het niveau van haar activiteitensector. We bevelen u dan ook ten sterkste aan om u goed te informeren en, uiteraard, contact op te nemen met de onderneming die u interesseert.

<TOP>2)Aandelen van een coöperatieve vennootschap


Coöperatieve vennoot worden, wat is dat?

“Door de combinatie van economische efficiëntie en betrokkenheid bij de behoeften van zijn leden en het algemene belang, bewijst het coöperatieve model al bijna anderhalve eeuw lang dat het, soms beter dan andere ondernemingen, bestand is tegen de nefaste gevolgen van financiële, economische en sociale crisissen.

Het coöperatieve ondernemerschap bewerkstelligt de samenstelling van collectieve vermogens op lange termijn, in het voordeel van zijn leden, en vormt op die manier een geloofwaardig alternatief voor andere bedrijfsvormen. Het model bewijst dat onze economie, zonder aan prestatievermogen in te boeten, kan steunen op belangrijke waarden als democratie en solidariteit, en voorrang kan geven aan de menselijke factor op die van het kapitaal.”1

Aandelen nemen in een coöperatieve vennootschap, is dus meer dan een financiële belegging. Het is een verantwoordelijke, financiële betrokkenheid bij een collectieve economie die beantwoordt aan een algemeen belang. Het is het samenbrengen van een som geld om te participeren aan de ontwikkeling van de onderneming en samen bij te dragen tot haar succes.

1. Uittreksel op www.febecoop.be.

<TOP>


Welke rechten heb ik als coöperatieve vennoot?

Juridisch gezien geeft het bezit van aandelen in het kapitaal van een coöperatieve vennootschap u in principe toegang tot haar algemene vergadering, en dus tot het hoogste bestuursorgaan van een onderneming. Maar elke vennootschap heeft haar bijzonderheden. Zo zijn er soms meerdere categorieën van coöperatieve aandelen, en die kunnen elk een andere regeling hebben over het stemrecht, de in- en uitstapvoorwaarden, de toelating tot de raad van bestuur, kortingen, enzovoort. Wilt u weten wat het precies inhoudt om een aandeel te nemen in het kapitaal van een bepaalde onderneming? Consulteer dan de statuten op de website van het Belgisch Staatsblad. Of vraag ernaar bij de onderneming zelf.

<TOP>


Welke aansprakelijkheid heb ik?

Coöperatieve vennootschappen zijn zelden of nooit vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (van haar vennoten): de cvoa. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of cvba heeft daarentegen een welomlijnde aansprakelijkheid. Ze brengt in de praktijk geen risico mee voor de vennoot. Tenzij u toetreedt tot de Raad van Bestuur van de cvba, kunt u als lid van de Algemene Vergadering op geen enkele manier hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden (wat niet ondenkbaar is bij zware, opzettelijke beleidsfouten).

Een coöperatief aandeel is dus geen zuiver financieel product, maar een toetredingshandeling. Het bewijst in het algemeen de intentie van de vennoot om betrokken te zijn, zo niet uitsluitend financieel, dan toch minstens één keer per jaar in de Algemene Vergadering van de onderneming. Het zijn ook alleen de coöperatieve vennootschappen erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) die geen prospectus hoeven te publiceren. Deze vennootschappen leven dus de coöperatieve gedachte na.

<TOP>


Waarop moet ik letten bij de intekening op aandelen?

U moet begrijpen waarom de kapitaalsverhoging en de voorwaarden gerechtvaardigd zijn: type en waarde van de voorgestelde aandelen, in- en uitstapmodaliteiten, rechten en plichten van de vennoten, verwachte dividenden op basis van de voorbije jaren, wel of geen ristorno voor de klant-vennoten1; bestaan van een begrensde waarde van de dividenden, enzovoort.

1. De ristorno is een mechanisme dat de coöperatieve vennootschap al dan niet hanteert. Ze bestaat uit een commerciële korting op het einde van het jaar, in verhouding tot het koopvolume van de klanten-vennoten.

 

<TOP>


Heb ik recht op een dividend?

Het dividend kan nooit gegarandeerd worden. Het hangt af van het bedrijfsresultaat en de beslissing van de beheersorganen over de belangen van de coöperatieve vennootschap. Toch kan de levensloop van de vennootschap u hierover aanwijzingen geven. Ook is de ene sector al rendabeler dan de andere.

Opmerking: alle coöperatieve vennootschappen erkend door de NRC zijn wettelijk verplicht om in hun statuten het maximale bedrag van het dividend vast te leggen dat ze mogen uitbetalen. Dit percentage, bepaald door de koning, bedraagt vandaag (2014) 6% van de waarde van het aandeel.

<TOP>


Fiscaliteit

Dividenden zijn onderhevig aan inhoudingen aan de bron: de roerende voorheffing. Die bedroeg 25% in juli 2014.

Bent u een natuurlijke persoon en hebt u aandelen van een erkende coöperatieve vennootschap? Dan moet u op een deel van de dividenden geen roerende voorheffing betalen. Deze vrijstelling is bij elke aangifte beperkt tot de eerste schijf van 190 euro aan dividenden afkomstig van erkende coöperatieve vennootschappen (bedrag geïndexeeerd voor het belastingjaar 2015).

De coöperatieve vennootschappen moeten alleen roerende voorheffing inhouden boven de drempel van 190 euro aan dividenden voor de erkende coöperatieve vennootschappen. Die maken ze dan over aan de belastingdienst (Federale Overheidsdienst – FOD Financiën1).

Voor particulieren is de roerende voorheffing bevrijdend: u moet als natuurlijke persoon de dividenden niet vermelden in uw belastingaangifte als de coöperatieve vennootschap een inhouding aan de bron deed. Bent u aandeelhouder van verschillende coöperatieve vennootschappen? Dan controleert u het best of u door de cumul van verschillende dividenden de drempel van 190 euro niet overschrijdt. Want dan moet u de surplus aangeven.

Goed om te weten: een coöperatieve vennootschap in vereffening kan, na aanzuivering van het tekort of terugbetaling van de schulden, het kapitaalaandeel terugbetalen aan haar vennoten en als de statuten het toelaten, een liquidatiebonus uitkeren. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus voor natuurlijke personen van 10 tot 25%.

1. http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voor...

<TOP>


Is het gemakkelijk om uit de coöperatieve vennootschap te stappen?

De voorwaarden om uit de coöperatieve vennootschap te stappen en uw aandelen te laten terugbetalen, zijn vastgelegd in de statuten. De vennoten hebben het recht om uit de vennootschap te stappen of een deel van hun aandelen in te trekken. Uitstappen kan in principe binnen de eerste zes maanden van het boekjaar. De coöperatieve vennootschap kan in haar statuten evenwel bijkomende uitstapbeperkingen vastleggen.

<TOP>


Aan welke waarde worden mijn aandelen terugbetaald?

In het algemeen betaalt de vennootschap aandelen terug tegen hun boek- of balanswaarde. Die evolueert jaarlijks in verhouding tot de evolutie van de balans, en komt overeen met het eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen. Indien anders bepaald in de statuten kan de coöperatieve vennootschap de waarde van haar aandelen ook nominaal vastleggen. U krijgt dan het bedrag terug dat u betaalde bij de intekening. De waarde van het aandeel verandert dus niet, ongeacht de bedrijfsresultaten.

<TOP>


Risico’s en beroep

Zonder u te willen afschrikken, herhalen we toch graag dat aandelen in een coöperatieve vennootschap nooit zonder risico zijn. In tegenstelling tot andere instrumenten zijn de inkomsten uit dit soort belegging nooit van bij het begin gegarandeerd.

Gaat een coöperatieve vennootschap failliet, dan loopt u een groot risico dat uw tegoeden volledig verloren gaan. Bij de vereffening van de onderneming komt het kapitaal als laatste in de rangorde van invorderbaarheid van het passief1. Indien de coöperatieve vennootschap veel schulden heeft, dan is de kans groot dat de waarde van uw aandelen minstens gedaald is.

U mag er van uit gaan dat het openbare beroep op het spaarwezen zal leiden tot een vermindering van de zeggingskracht van de huidige vennoten omwille van het feit dat het stemrecht verdeeld en verspreid wordt, wat getuigt van een zeker engagement.

Ondervindt u problemen bij de intekening op coöperatieve aandelen, zoals onjuiste of twijfelachtige informatie voor de beleggers of de niet-betaling van de aangekondigde rendementen? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. U laat u dan beter bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht.

1. Bij een faillissement of vereffening gaat de onderneming over tot de terugbetaling van haar schulden. Ze vereffent dan de posten op de passiefzijde van de balans en begint daarmee onderaan. Het kapitaal bevindt zich helemaal bovenaan en wordt dus als laatste (via de aandeelhouders) terugbetaald of, in dit geval, gerecupereerd via de tegoeden die in waarde zijn gedaald of gestegen.

<TOP>3)Obligaties van een vzw


Intekenen op een obligatie, wat betekent dat?

Nog even herhalen: een obligatie is een verhandelbare schuldbekentenis voor een deel van een lening uitgegeven door een vereniging. Tekent u in op een obligatie, dan leent u geld aan een vzw die zich engageert om het geïnvesteerde geld op de vervaldag terug te betalen, samen met een interest. De vzw (de lener) gaat met andere woorden een schuld aan bij de belegger (de kredietverstrekker, u dus). Het is niet mogelijk om de uitbetaling van de obligaties vóór hun vervaldatum aan te vragen, behalve als dit contractueel anders is vastgelegd.

<TOP>


Wat zijn mijn rechten?

Vanuit juridisch oogpunt geven uw obligaties u geen enkel recht in de organisatie en haar beheersorganen. Sommige verenigingen sporen hun kredietverstrekkers wel aan om lid te worden van de vzw. De overige modaliteiten vindt u terug in het contract: looptijd van de lening, terugbetaling, vergoeding van de kredietverstrekkers, enz. In die zin is er een juridische verbintenis. De vzw en haar beheerders moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen om de contractuele verplichtingen na te komen.

<TOP>


Welke aansprakelijkheid heb ik?

Door op een obligatie in te tekenen, kunt u op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden, behalve voor de betaling van het overeengekomen bedrag aan de vzw.

<TOP>


Waarop moet ik letten bij de intekening op een obligatie?

U moet begrijpen waarom de uitgifte van obligaties en de voorwaarden gerechtvaardigd zijn: type en waarde van de voorgestelde obligaties, modaliteiten voor aan- en verkoop, looptijd van de uitgifte, minimum- en maximumbedrag, modaliteiten bij de eventuele mislukking van de uitgifte, bijbehorende rechten en plichten, interesten, vervaldatum van de obligaties, bewijs van de mogelijkheid van de onderneming en de middelen om de intresten uit te betalen en, op de vervaldag, de waarde van de obligaties terug te betalen (bijvoorbeeld aan de hand van een financieel plan, een duidelijke thesaurie en een financiële strategie).

<TOP>


Fiscaliteit

De inkomsten uit uw obligaties – de intresten – zijn onderhevig aan inhoudingen aan de bron: de roerende voorheffing. Die wordt toegepast op het moment van de uitbetaling. Ze bedroeg 25% in juli 2014.

Het is de vzw die de obligaties heeft uitgegeven die de inhouding aan de bron van de roerende voorheffing doet. De vzw is de roerende voorheffing verschuldigd. Zij doet de aangifte en stort het bedrag aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Voor particulieren is de roerende voorheffing bevrijdend: u moet als natuurlijke persoon de intresten niet vermelden in uw belastingaangifte als de vzw een inhouding aan de bron deed.

<TOP>


Risico’s en beroep

Zonder u te willen afschrikken willen we toch herhalen dat obligaties nooit zonder risico zijn. De opbrengst van dit type belegging is contractueel gegarandeerd. Maar daarvoor moet de vereniging wel over de nodige liquiditeiten beschikken.

Gaat de vereniging in vereffening, dan loopt u een groot risico dat de waarde van uw obligaties volledig verloren gaat. Bij de stopzetting van de activiteiten bepaalt de samenstelling van de balans en dus de rangorde van invorderbaarheid van het passief, naargelang de middelen, of de vzw in staat is om u terug te betalen. Indien de vzw veel schulden heeft, dan is de kans groot dat de waarde van uw obligaties minstens gedaald is.

Ondervindt u problemen bij de intekening op obligaties, zoals onjuiste of twijfelachtige informatie voor de beleggers of de niet-betaling van de aangekondigde rendementen? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U laat u dan beter bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht.

<TOP>4)Om verder te gaan


Het openbare beroep op het spaarwezen voor coöperatieve vennootschappen en vzw’s

De openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten vereist in het algemeen de publicatie van een prospectus die door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is goedgekeurd. De prospectus geeft informatie aan de belegger. Deze procedure is dwingend, tijdrovend en vrij duur. Ze ligt daardoor zelden binnen het bereik van kleine organisaties, zoals de meeste vzw’s en talrijke coöperatieve vennootschappen.

Er bestaan twee uitzonderingen op de verplichte publicatie van het financiële prospectus.

Een coöperatieve vennootschap die erkend is door de Nationale Raad voor de Coöperatie1 (NRC) is onder bepaalde voorwaarden2 niet verplicht om een prospectus te publiceren bij de uitgifte van coöperatieve aandelen. Dat is onder meer zo als de aanbieding gebeurt door een coöperatieve vennootschap waarbij de leden zijn aangesloten voor niet-beroepsmatige redenen. Dan kan geen enkele vennoot uit deze aanbieding aandelen hebben met een nominale waarde hoger dan 5000 euro.

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) kan zich ook laten financieren door het publiek via de uitgifte van obligaties om zijn doelstellingen zonder winstoogmerk waar te maken.

Een derde uitzondering op de verplichte publicatie van een prospectus kwam er in 2014, met het oog op de versoepeling van de regels voor crowdfunding. De openbare aanbieding van effecten en andere instrumenten om een financiële belegging uit te voeren, vereist geen publicatie van een prospectus als iedere belegger niet meer dan 1000 euro investeert en het totale bedrag van de aanbieding lager is dan 300.000 euro.

1. http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/Commissies_en...

2. De voorwaarden vindt u in de gids op de financieringdichtbiju.be website voor coöperatieve vennootschappen en vzw’s.

<TOP>


Waarom promoten we juist deze producten?

In de eerste plaats omdat deze financieringsmiddelen bij het publiek mogelijk gemaakt zijn door de wet, maar nog weinig bekend zijn. Naast dit wettelijke aspect zijn er talrijke voordelen aan het openbare beroep op het spaarwezen voor coöperatieve vennootschappen en vzw’s: betrokkenheid en sensibilisering van het publiek, gebruiksvriendelijkheid, kleinere afhankelijkheid van de banken, diversificatie van de financieringsbronnen, enz.

Voor een coöperatieve vennootschap beantwoordt de uitgifte van aandelen aan de wens om het publiek te betrekken bij een zinvol waardegedreven project Het is dus meer dan een gewone kapitaalsverhoging.

Voor een vzw biedt de uitgifte van obligaties de mogelijkheid om geld te lenen met een voordeligere interest dan bij de banken, want er zijn geen bemiddelingskosten. De financieringsvoorwaarden zijn ook soepeler, want er zijn geen garanties nodig. Concreet: met de uitgifte van obligaties mobiliseert de vzw het spaargeld van individuele beleggers om haar opdracht uit te voeren. De vzw haalt dus haar banden nauwer aan met de leden, begunstigden en burgers die geïnteresseerd zijn in haar activiteiten.

<TOP>


Welke andere middelen bestaan er om te investeren in coöperatieve vennootschappen en vzw’s?

De intekening op coöperatieve aandelen en de uitgifte van obligaties zijn niet de enige instrumenten waarmee organisaties bij het publiek de nodige financiële middelen kunnen verzamelen om hun doelstellingen te realiseren.

Er bestaan nog andere mogelijkheden om uw geld ter beschikking te stellen van deze organisaties: een gift, de aankoop van vastgoedcertificaten1, de participatie in een andere sociale onderneming dan een erkende coöperatieve vennootschap door de NRC, enz.

1. Het gaat over een effect (schuldvordering) die zijn bezitter een vorderingsrecht geeft op de inkomsten uit een vastgoedbelegging.

<TOP>